Úvodní slovo starostů

Milé občanky, milí občané,

více jak čtyři desetiletí dělila „Železná opona“ střední Evropu jak na mapě, tak v mysli. Dnes představuje „zelený pás“ bývalého hraničního pásu porozumění národů, spolupráci a v neposlední řadě ekologické povědomí. Aby se historické spojení znovu oživilo a budoucnost regionu se aktivně vyvíjela, spojili se Döhlau, Regnitzlosau, Rehau a Schönwald do komunální pracovní skupiny. Dreiländereck má z tohoto základu vybudovat větší spolek na rozhraní Bavorska, Saska a Čech. Srdečně Vás zveme, abyste se informovali o projektech a přinášeli do nich své nápady.

Co je ILE?

Integrovaný rozvoj venkova (Integrierte Ländliche Entwicklung - zkráceně ILE) – je dobrovolné interkomunální sdružení několika obcí ve venkovských oblastech. V případě ILE Dreiländereck jsou to tyto tři obce Döhlau, Regnitzlosau, Rehau a Schönwald. Cílem je zabývat se společně důležitými tématy v regionu a tím zvyšovat jeho kvalitu.

Kdo je ILE?

Ústředním orgánem pracovní skupiny je řídící skupina složená ze starostů tří členských obcí a zástupce Úřadu pro rozvoj venkova v Horních Francích. Výbor rozhoduje o pořadí připravovaných projektů a jejich financování. Úřad pro rozvoj venkova v Horních Francích podporuje zúčastněné obce jak na technické úrovni, tak přidělením možných finančních prostředků.

Aktuální členové řídící skupiny
• Marc Ultsch - Döhlau
• Jürgen Schnabel – Regnitzlosau
• Michael Abraham – Rehau
• Klaus Jaschke – Schönwald
Poradní členové řídící skupiny:
• Zástupce ALE (Úřadu pro rozvoj venkova): Alexander Klauß
• Vedoucí hlavního úřadu města Rehau: Hans-Peter Zeeh
• ILE- podpora realizace: Sabrina Martin

Co dělá ILE Dreiländereck?

Při společném hlasování členů řídících skupin bylo definováno devět oblastí činnosti. V rámci těchto oblastí činnosti budou v budoucnu - v systematickém pořadí - realizovány různé projekty.

Digitalizace
Rozšíření digitalizace je, zejména ve venkovských oblastech, důležitým komunálním úkolem, který je znesnadňován potřebným know-how a vysokými finančními prostředky. Aby bylo možné čelit neustále rostoucím výzvám v oblasti digitalizace a dokázat nabídnout občanům odpovídající životní standard v obci, je vyžadována úzká spolupráce mezi obcemi.
Komunální spolupráce
Díky demografickému vývoji, široké škále úkolů a omezeným rozpočtům obcí je spolupráce mezi správními orgány nezbytná. Díky spolupráci obcí mohou být komunální služby realizovány ještě efektivněji a nákladově výhodněji. První úspěchy spojenectví Dreiländereck, byly patrné ve sloučení matričních úřadů. Správě menších obcí tak bylo odlehčeno v pracovním vytížení. Sdružení Dreiländereck pracuje na tom, aby se spolupráce tří bavorských obcí zintenzivnila, ale chtělo by do budoucna více spolupracovat také se sousedy v Sasku a v Čechách.
Zemědělství, krajina a biologická rozmanitost
Nakládání s půdou není jen klíčovou otázkou v městských oblastech, ale zabývá se jím i periferie. Při využívání půdy se musí na komunální úrovni provázat zemědělská půda, stavební a obytné plochy, zelené plochy a mnoho dalších možností využití půdy. Pro jednotlivé obce komunálního společenství Dreiländereck mohla být již realizována základní infrastruktura, která je nepostradatelná pro zemědělství orientované na budoucnost.
Mobilita
Mobilita je, zejména ve venkovských oblastech, zcela ústředním tématem a oblastí činnosti. Kvalitu života občanů ve venkovských oblastech lze enormně zvýšit prostřednictvím nabídky mobility. Kvalitativních vylepšení, například v místní veřejné dopravě nebo v síti cyklistických a turistických stezek, lze dosáhnout pouze tehdy, pokud člověk myslí za hranice obce a okresu.
Společenský a kulturní život
Zvláštní poloha tří obcí v oblasti společenství Dreiländereck přináší obtíže v sociální a kulturní oblasti, ale také širokou škálu možností. Prostřednictvím společných akcí společenského a kulturního života mohou občané získávat pozitivní zkušenosti a být sbližování. Prostřednictvím dvoustranné komunikace na co nejvíce úrovních a interkomunální výměny mezi sdruženími, školami a mnoha dalšími, roste vzájemné porozumění kulturním rozdílům.
Cestovní ruch
Oblast Dreiländereck má velký přírodní a kulturní potenciál. Periferní poloha v Bavorsku a průmyslová tradice regionu však způsobily, že cestovní ruch hraje podřízenou roli. Strategie rozvoje se zaměřuje na zvyšování povědomí regionálního obyvatelstva, zlepšování kvality stávajících nabídek a vytváření dalších atrakcí.
Občanská vybavenost
Pojmem „Občanská vybavenost“ se dají shrnout různé veřejné služby. Škála sahá od dopravního napojení po zdravotní péči. To jsou velmi významné faktory kvality života a mají přímý vliv na odliv a příliv obyvatel. Jako venkovský region čelí Dreiländereck výzvě, že musí poskytovat vysokou kvalitu služeb s relativně nízkou hustotou uživatelů. Hraniční poloha to ještě ztěžuje. Aby mohly být skutečně garantovány ústavou stanovené „rovnocenné životní podmínky“, je třeba inovativních a flexibilních řešení v malém měřítku. Ekonomika, rozvoj podnikání & energetika Měly by být zahájeny projekty, jako je podpora zakládání podniků, budování sítí malých podniků a vytvoření plánu využívání energií. Potenciál v oblasti regionálních obchodníků a gastronomů již na území společenství existuje a má být dále podporován. Existuje také možnost interkomunální správy komerčních zón nebo vytvoření interkomunální společnosti pro reality.